Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2016/03/bagimsiz-denetime-tabi-olma-limitleri.html

Bagimsiz denetime tabi olma limitleri yeniden belirlenmistir

Bağımısız  denetime tabi olma limitleri yeniden belirlenmiştir

Bağımsız Denetim
Bilindiği üzere, 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin denetimine yönelik olarak “Bağımsız Denetim” hükümleri getirilmiş, 23/01/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız denetime tabi olacak Şirketler belirlenmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararında, bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin aktif büyüklüğü,  net satış hasılatı tutarı ve çalışan personel sayısına ilişkin kriterler yer almakta olup,  en son 01/02/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/7149 sayılı BKK ile söz konusu kriterlere ilişkin limitler değiştirilmişti.
Bu defa, 19/03/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8549 sayılı BKK ile 3. Maddede yer alan söz konusu kriterlerden (a) ve (b) bentlerinde yer alan limitler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
a)      Aktif toplamı 40 Milyon TL ve üstü,
b)      Yıllık net satış hasılatı 80 Milyon TL ve üstü,
Buna göre, 01/01/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, iki yıl üst üste tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç kriterden en az ikisini sağlayan şirketler, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’sı çerçevesinde bağımsız denetime tabi olacaktır;
·         Aktif toplamı 40 Milyon TL ve üstü,
·         Yıllık net satış hasılatı 80 Milyon TL ve üstü,
·         Çalışan sayısı 200 ve üstü.
Öte yandan,  söz konusu Kararla, 2012/4213 sayılı Karar eki (II) sayılı listenin aşağıda belirtilen sıralarında yapılan değişiklikler de aşağıdaki şekildedir.
-  1 ve 7. sırasının (a) ve (b) bentleri;
a)      Aktif toplamı 30 Milyon TL ve üstü,
b)      Yıllık net satış hasılatı 40 Milyon TL ve üstü,
- 2. sırasının (a) ve (b) bentleri;
a)      Aktif toplamı 40 Milyon TL ve üstü,
b)      Yıllık net satış hasılatı 60 Milyon TL ve üstü,
-   3, 4 ve 6. sırasının (a) ve (b) bentleri;
a)      Aktif toplamı 30 Milyon TL ve üstü,
b)      Yıllık net satış hasılatı 60 Milyon TL ve üstü.

Kararda belirtilen aktif büyüklüğü ve yıllık net satış hasılatı sınırlarının aşılıp aşılmadığının tespitinde son iki yıla ait finansal tablolar ile çalışan sayısı bakımından da son iki yıldaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır. Ayrıca bağlı ortaklığı veya iştiraki olan şirketler, söz konusu sınırlar bakımından bağlı ortaklıktaki ve iştirakteki (hissesi oranında) rakamları ve çalışan sayılarını da dikkate alacaklardır.

Lutfen paylasin

Reactions:
0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification