Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2014/08/serbest-muhasebeci-mali-musavir.html

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarına son dakika süprizi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adaylarına son dakika süprizi Serbest Piyasa Mevzuatı


Bugün, 19.08.2014 tarihli 29093 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelikle "Serbest Muhasecelik" tanımı yürürlülük kaldırılmış, yeterlilik sınavlarına 8'inci ders olarak " Serbest Piyasa Mevzuatı" eklenmiş ve sınav haklarını kullanmayanlar veya sınav haklarını kullanıp başarısız olan mali müşavir adayları 2 (iki) yıl bekleme eziyetinden kurtulmuşlar, 6 bekleme süresinden sonra tüm derslere** girebileceklerdir.

** Arkadaşlar yönetmelikte geçen ibare 'Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu yönetmelik hükümlerine göre sınava katılabilirler' burada bence biraz daha açıklama gerekmektedir, o nedenle dikkatinizi çekmek istedim, 'dileyenler yeniden tüm konuları' ibaresi yani tüm konulardan sınava girmek istemeyenler, yani tek dersi kalanlar mesela  sadece o derslere mi girecek?  Yoksa burada kastedilen dileyenler başarısız olanlar dilerlerse tekrar tüm derslerden sınava girebilirler mi? 

Yönetmeliğin eski hali ve önemli değişiklikler(16 01 2005 Tarihli 25702 Sayılı Resmi Gazete )YÖNETMELİK

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ
MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 16/1/2005 tarihli ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik” ibaresi ile 4 üncü maddesinde yer alan “Serbest Muhasebecilik” ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 6 – Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen yabancı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler için sınav şartı aranmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yeminli Mali Müşavirlik sınavı; Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren veya en az 10 yıllık Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik dönemi sonunda açılacak ve bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen konulardan ayrı ayrı olmak üzere yapılan sınavdır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan “iki kez” ibaresi “üç kez”; “Odaların ilan tahtalarına asılmak” ibaresi “Birlik ve Odaların internet sitelerinde yayımlanmak” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“a) İlgili vergi dairelerinden alınacak mükellefiyet tesis tarihini gösterir belge ile affa uğramış olsalar dahi kaçakçılık suçlarından dolayı hüküm giymiş olunmadığını gösterir belge,”
“b) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil belgesi (Adli sicil belgesinin, 3568 sayılı Kanunun 4/d bendinde belirtilen suçları kapsayacak ve adli sicil arşiv bilgilerini içerecek şekilde olması gerekir.),”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Odaların ilan tahtası yolu ile” ibaresi “Birlik ve Odaların internet sitelerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (8) numaralı alt bent eklenmiştir.
“8) Sermaye Piyasası Mevzuatı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren iki ay içinde Birliğin ve Odaların internet sitelerinde 15 gün süreyle ilan edilir. Sınava girenlerin sayısında artış olması halinde sınav sonuçlarının açıklanma süresi yirmi gün uzatılır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Birlik sınav sonuçlarını internet üzerinden ilan yolu ile duyurur ve ayrıca sınav sonuçlarını aday meslek mensuplarının sınav durumunun takibi için bağlı bulundukları Odalara gönderir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı olamayanlar, ilk sınav tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde yılda 3 kez açılacak tüm sınavlara girebilirler. Bu sınav süresi hiç bir nedenle uzatılamaz.
Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar.
Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar sınava girenlerin intibakı bir yıl içinde tamamlanır.”

MADDE 12 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
Lutfen paylasin

_
Posted by: _
Reactions:
0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification