Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2013/10/ismmmo-dan-sukru-kizilota-cevap.html

İsmmmo dan Şükrü Kızılot'a Cevap niteliginde duyuru

Şükrü Kızılot'a cevap niteliğinde duyuru yayınladı.

ismmmo - istanbul serbest muhasebeci mali müşavirler odası

İŞ YERİ KİRA ÖDEMELERİNDE GİDER PUSULASI
UYGULAMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

Değerli Üyemiz, 21/10/2013

Bugün bir gazete köşe yazarının makalesinde; Kiracılar tarafından bankaya ödenen iş yeri kira
bedellerini gider kaydedebilmeniz için banka dekontu yanında ayrıca gider pusulası
düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Kaynak olarak Kocaeli 1 Vergi Dairesi Başkanlığının
verdiği 16/05/2013 tarih ve 70280967-105[234-2012/14]-89 sayılı özelgesi gösterilmiştir.

Bilindiği üzere, işyeri kiralamalarında yazılı kira sözleşmesi yapılması zorunludur. Söz
konusu sözleşmede kira tutarının brüt tutarı belirtilir, bu tutar üzerinden damga vergisi
hesaplanır. Vergi uygulamalarında kira sözleşmeleri hukuki bir belgedir. Bu belge aynı
zamanda kira ödemeleri için Banka dekontu veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
aracılığıyla yapılması suretiyle tevsik edilmesi ile bir bütünlük arz eder.

Bu durumda kira ödemelerinde ayrıca “Gider Pusulası” düzenlenmesini zorunluluğu
olduğunun iddia edilmesi dar bir yorumdur. Diğer taraftan Gider Pusulasının hangi hallerde
düzenleneceği 213 Sayılı VUK 234. maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter
tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin:
 ...
 3. Vergiden muaf esnafa;
 Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana
veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulası vergiden muaf esnaf tarafından
verilmiş fatura hükmündedir. Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını
satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir.

Gider pusulası, işin mahiyeti, emtianın cins ve nev'i ile miktar ve bedelini ve iş ücretini ve işi
yaptıran ile yapanın veya emtiayı satın alan ile satanın adlarıyla soyadlarını (Tüzel kişilerde
unvanlarını) ve adreslerini ve tarihi ihtiva eder ve iki nüsha olarak tanzim ve bir nüshası işi
yapana veya malı satana tevdi olunur..." hükmü yer almaktadır.

Madde hükmünde yer alan vergiden muaf esnaf tanımlaması 193 sayılı GVK 9.
maddesinde sayılmıştır. Bu maddede iş yerini kiraya verenler sayılmadığı gibi iş yeri
kira ödemelerinde “GİDER PUSULASI” düzenleneceğine ilişkin bir hüküm
bulunmamaktadır.

Özelge: Kişilerin talebi üzerine vergi idaresi tarafından verilen görüştür. Özelgeyi talep
eden kişiyi bağlar. Ancak Özelgenin; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “SİRKÜ” ye
dönüştürülmesi halinde tüm mükellefler için uyulması zorunlu bir hukuki belgedir.


İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
 CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL
Kurtuluş Cad. No:152 34375 Kurtuluş Şişli/İSTANBUL Telefon: (0212)315 84 00 Faks: (0212) 343 47 80 315 84 34 E-posta: ismmmo@ismmmo.org.tr www.ismmmo.org.tr


Diğer taraftan onlarca yıldır, yüzbinlerce yapılan vergi incelemelerinde iş yeri kira
ödemelerinde “Gider Pusulası” düzenlememekten cezai yaptırım uygulandığına
rastlanmamıştır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "İspat Edici Kağıtlar" başlıklı 227 nci maddesinin birinci
fıkrasında, "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü
şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü
bulunmaktadır. Söz konusu kayıtların ise anılan Kanunun 229-242. maddeleri arasında
sıralamıştır. 242. maddede DİĞER VESİKALAR Bölümü aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.
“.. Tüccarlar evvelki maddelerin dışında kalan ve bir hüküm ifade eden veya icabında bir
hakkın ispatına delil olarak kullanılabilen mukavelename, taahhütname, kefaletname,
mahkeme ilamları gibi hukuki vesikalarla ihbarname, karar örnekleri, vergi makbuzları gibi
vergi evrakını dosyada muhafaza etmeye mecburdurlar.
Sonuç olarak; iş yeri kira ödemelerinde Gider pusulası düzenlenmesinin bir zorunluluk
olmadığı ve cezai yaptırım uygulanamayacağı kanaatindeyiz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,Yahya Arıkan
Başkan

Lutfen paylasin

Reactions:
0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification