Muhasebeci https://www.malimusavirx.net/2013/10/117-nolu-kdv-tebligi-guncel-uygulama.html

117 nolu kdv tebligi guncel uygulama

117 SERİ NOLU KDV TEBLİĞİNE GÖRE GÜNCEL KDV TEVKİFAT ORANLARI
SIRA NO
KDV TEVKİFATINA TABİ TESLİM VEYA HİZMETLER
TEVKİFAT ORANI (Hesaplanan KDV’nin)
TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR
MAHSUBEN İADE OLUP OLMADIĞI
NAKDEN İADE OLUP OLMADIĞI
1
İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler
% 100
Teslim ve Hizmet İfası İşlemlerine Muhatap Olan Türkiye’deki Alıcılar
YOK
YOK
2
GVK’nın 18. Maddesi Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler
(Bunlardan Sadece GVK'nın 94. maddesinde Sayılanlara Yapılanlar)
% 100’ü
GVK’nın 94. Maddesinde Sayılan Kişi ve Kuruluşlar
YOK
YOK
3
GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemleri
(İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Taşınmazlar Hariç) (Kiraya verenin gerçek usulde KDV mükellefi Olmadığı, ancak kiracının gerçek usulde KDV mükellefi olduğu hallerde)
% 100’ü
1- Gerçek Usulde KDV Mükellefleri,
2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar(1)
YOK
YOK,
4
Reklam Verme İşlemleri
(KDV mükellefiyeti olmayan; amatör spor kulüplerine, oyuncularının formalarında gösterilmek, şahıslara veya kuruluşlara ait bina, arsa, arazi gibi yerlerde duvarlara yazılmak, pano olarak yerleştirilmek, dergi, kitap gibi yazılı eserlerde yayınlanmak ve benzeri şekillerde verilen reklamlar)
% 100’ü
1- Reklam Hizmeti Alanlar
2- Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde vergilendirilenler (istisnadan vazgeçerek KDV mükellefi olmasalar dahi), banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri KDV’den istisna olan işletmeler, sadece KDV’ye tabi işlemlerinin bulunduğu dönemlerde KDV mükellefiyeti tesis ettirerek beyanname vermeleri uygun görülenler, 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar(2)
YOK

5
Lisanslı Depoculuk İşlemlerinde
% 100’ü
Lisanslı Depo İşleticileri
YOK
YOK
6
Temizlik, Çevre ve Bahçe Hizmetleri
7/10
1- KDV Mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar(3)
VAR
- 4000 TL’ye Kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat Aranmaksızın,
- 4000 TL ve Üzeri Talepler ise Sadece Teminat ve/veya VİR Sonucuna Göre (4.000 TL’yi Aşan Kısım için Teminat Verilmesi Halinde, Teminat VİR ile Çözülür.)

VAR
Miktarına Bakmaksızın Münhasıran Teminat ve/veya VİR Karşılığı Yapılır.  İade Talebinin Tamamı Kadar Teminat Verilmesi Halinde, Teminat, Münhasıran VİR Sonucuna Göre Çözülür.
7
Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş Alıcılar
8
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş Alıcılar
9
Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
9/10
Belirlenmiş Alıcılar
10
Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri
5/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
11
Yapı Denetim Hizmetleri
9/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
12
Servis Taşımacılığı Hizmeti
5/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
13
Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri
5/10
Belirlenmiş Alıcılar
14
İşgücü Temin Hizmetleri
9/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
15
Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma/Götürme Hizmetleri
9/10
KDV mükellefleri
(sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
16
Yapım İşleri ve Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri
2/10
Belirlenmiş Alıcılar
VAR
- 4.000 TLye Kadar VİR, YMM Raporu ve Teminat Aranmaksızın,
- 4.000 TL ve Üzeri Talepler ise VİR Sonucuna Göre veya YMM Raporu ile (4.000 TLyi Aşan Kısım için Teminat Verilmesi Halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile Çözülür.)

VAR
- 4.000 TLye Kadar Teminat, VİR, YMM Raporu Aranmaksızın,
- 4.000 TL ve Üzeri Talepler ise VİR Sonucuna Göre veya YMM Raporu ile (4.000 TLyi Aşan Kısım için Teminat Verilmesi Halinde, Teminat VİR veya YMM Raporu ile Çözülür.)

17
Spor Kulüplerinin Yayın, Reklam ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri
9/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
18
5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Yukarıda Belirlenenler Dışındaki Hizmetler
5/10
5018 sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar
19
Külçe Metal Teslimleri
(Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun)
7/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
20
Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi
5/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
21
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri (Sadece İstisnadan Vazgeçenlerde)
5/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
22
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Elde Edilen Hammadde Teslimi
9/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
23
Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri
9/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
24
Ağaç ve Orman ürünleri
5/10
1- KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
2- Belirlenmiş Alıcılar
 (1)    5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki kiralama işlemlerinde, kiracının KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmayacaktır. Bu durumda, söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar kiraya verme işlemleri dışında KDV’ye tabi işlemleri bulunmamaları kaydıyla, 1 No.lu KDV Beyannamesini sadece kiralama işleminin gerçekleştiği dönemler için vereceklerdir.
(2)     5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların bu kapsamda reklâm hizmeti vermeleri halinde, reklâm hizmeti alanın KDV mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın, tevkifat uygulanmayacaktır.
(3)     Belirlenmiş Alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):
- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
- Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
- Döner sermayeli kuruluşlar,
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
- Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
- Bankalar,
- Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
- Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
- Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
- Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
- Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.
- Kalkınma ve yatırım ajansları (okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
 (4)    Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 ¨’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde ise tevkifat yapılması için bir limit söz konusu değildir.
(5)     İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. YMM Tasdik Raporunun arandığı hallerde, YMM raporlarına ilişkin limitlerde gümrük beyannameli mal ihracından kaynaklanan iade talepleri için öngörülen tutarlar (süresinde yapılmış tam tasdik sözleşmesi varsa sınırsız, yoksa aylık 364.000 ¨) geçerlidir.
(6)     Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 No.lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.
 (7)    İade alacağının, yukarıda 13. maddede belirtilmeyen; mükellefin kendisinin vergi dairesine olan borçlarına veya üçüncü kişilerin vergi dairesine olan borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanır. Üçüncü kişilerin vergi dairelerine olan borçlarına mahsubunun talep edilmesi halinde, önceki paragrafta yapılan açıklamalara göre işlem tesis edilecektir.
(8)     Tevkifattan doğan nakden veya mahsuben iadeler için belirlenen teminatsız ve incelemesiz iade sınırı, 1.3.2013 tarihinden itibaren iade taleplerine uygulanmak üzere 2.000 TL’den 4.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Lutfen paylasin

0 Comments

Please read our Comment Policy before commenting. ??

Yorumlarınızla Katkıda Bulunun

Notification